Identitet

Här finner du all information du behöver om vår identitet. Kortfattat består vår identitet av två delar, en visuell och en verbal. Den visuella identiteten består av våra visuella beståndsdelar, allt våra intressenter ser när de interagerar med vårt varumärke. Det innefattar bl.a. vår logotyp, våra färger, vår typografi, etc. Den verbala identiteten beskriver vilken ton vi eftersträvar i skrift men också i tal, t.ex. 'Ta ut' istället för 'Uttag'. I detta avsnitt finner du information om båda delar, både den visuella och verbala identiteten.


Logotyp

Vår logotyp är en av våra viktigaste visuella beståndsdelar. Den fungerar som en tydlig avsändare och bidrar till både igenkänning, identifikation och navigation.

Logotypen ska användas ojusterad i alla sammanhang och så ofta som möjligt återges i färg. Den ska inte placeras på blå bakgrund.

Versioner

Vi har två versioner av vår logotyp. Dessa versioner är framtagna för att optimera vår närvaro i olika kontexter och miljöer.

Primär logotyp
Vår primära logotyp består av ett ordmärke på en figur föreställande formen på ett bankkort. Denna version använder vi så långt det är möjligt utan att för den delen forcera användningen till kontexter där den inte kommer till sin rätt.

Sekundär logotyp
Vår sekundära logotyp är ett komplement till vår primära logotypen. Den består enbart av ett ordmärke och får enbart användas i vitt. Vi använder vår sekundära logotyp i situationer när den primära logotypen inte fungerar, t.ex. på grund av ett ofördelaktigt format eller när figuren tar för mycket plats i förhallande till ordmärket.


Logotyp - Frizon

Det är viktigt att säkerställa att vår logotyp framgår tydligt och inte konkurrerar med andra element i för stor utsträckning. Därför säkerställer vi alltid en yta runt själva logotypen, en så kallad frizon. Frizonen är en markör för vilken inget annat innehåll eller design får placeras. 

Primär logotyp
Frizonen ska alltid motsvara höjden på bokstaven 'B' x 2.
Sekundär logotyp
Frizonen ska alltid motsvara höjden på bokstaven 'B'.
Minimi frizon
Minsta möjliga frizon motsvarar höjden av ordmärkets lägsta gemener.

Logotyp - Placering

Vår primära logotyp ska i första hand placeras i det övre högra hörnet på enhet. Den går även att placera i övre vänstra hörnet i kontexter där det är mer naturligt, tex. i digitala sammanhang [1]. Konsekvent placering av vår logotyp är viktigt, dels för att det effektiviserar vårt egna layout-arbete och dels bidrar till snabb igenkänning när vi är avsändare.

I vissa undantagsfall, då ytan är begränsad och det är svårt att vänster- och/ eller högerställa logotypen finns det även möjlighet att centrera logotypen [2].

På udda format som tex. en utfallande blå yta vid en mässmonter så får arkitekturen och helhetensintrycket avgöra om logotypen ska placeras vänster- eller högerställd [3].

På vepor, tex. vid en etableringsbyggarbetsplats, använder vi alltid vår primära logotyp. Detta förutsätter att vepan har en ljus bakgrund. Placeringen anspassas efter vepans form och storlek. Om vi kommunicerar ett budskap och logotypen inte är det primära använder vi vår primära logotyp enligt placeringsriktlinjerna. Om vi använder flera vepor bredvid varandra och Bankomat är tydlig som avsändare, behöver logotypen inte vara med på varje enhet.


Färger

Primärfärg

Färg bidrar till att skapa intryck och igenkänning även då vi inte använder vår logotyp. Vår blå färg är unik och speciellt framtagen för Bankomat.

Kompl
ementsfärger
Våra komplementsfärger består av en gråskala. Dessa färger ger flexibilitet och sätter vår blå färg i centrum.

När vi ska producera trycksaker änvänds CMYK, även kallat fyrfärgstryck. CMYK står för de fyra tryckfärgerna Cyan, Magenta, Yellow och Key-color (svart). Vid digital publicering använder vi RGB-värdet eller HEX-koden.

Färgriktare
Då färgåtergivelse kan variera beroende på material och kontext har vi märkt ut vilken färgkod som ska agera som riktare för respektive färg. Det vill säga den färgåtergivelse som resultatet bör efterlikna när det inte finns en given färgkod att gå efter. Färgriktaren för varje färg är den färgkod som är understruken.

Funktionsfärger
För digitala och innehållsrika sammanhang (tex. diagram) har vi så kallade funktionsfärger. Dessa färger används när de primära färgerna, Bankomat® Blå och gråskalan inte räcker till eller om vi behöver framhäva detaljer. Vi använder funktionsfärgerna sparsamt och låter de aldrig ta överhand av det visuella intrycket.

Det är viktigt att våra färger upplevs lika, oberoende av var man möter dem. Olika skärmar, tryckmetoder och material påverkar färgupplevelsen. Använd därför alltid ett färgprov som utgångspunkt. Färgvärdena intill är endast riktvärden.


Typografi

Kommunikationstypsnitt

I all extern kommunikation, skyltar och liknande skriver vi rubriker i Georgia Bold och brödtexter i Helvetica Neue. Ett konsekvent samspel mellan dessa typsnitt skapar ett karakteristiskt Bankomat-uttryck.

Kontorstypsnitt

Arial används i vissa digitala sammanhang såsom på dialogen i automaterna och i våra interna Office-mallar. En konsekvent användning av vår typografi bidrar till att skapa ett tydligt och enhetligt intryck av oss.

Georgia Bold
Helvetiva Neu
Arial

Vänsterställd hantering
För ett sammanhållet uttryck är vår typografi generellt vänsterställd. I enstaka fall, tex. när vi har ett kommunikativt budskap vi vill ska ta för sig, får budskapet centreras. Detta förutsätter dock att budskapet är kort.

Svart och vit hantering
Majoriteten av vår text produceras i svart, oftast mot vit men ibland även mot ljus bakgrund. När enheten har en blå bakgrund producerar vi text i vit färg. Det ger bättre läsbarhet samtidigt som det skapar igenkänning till vår identitet.  

Vänsterställd typografi
Centrerad typografi

Bildspråk

Bilder är ett viktigt komplement till övriga delar av vår visuella identitet och hjälper oss att levandegöra vårt varumärke.

Vi har tre kategorier:

  1. Stadsmiljöer som visar/ indikerar vår närvaro (både storstad och småstad)
  2. Bilder som visar vår verksamhet tex. ett Kontantcenter eller automater
  3. Kontexter där man använder kontanter (marknader, festivaler, lanthandel). Människor i bilderna ska kännas naturliga och i någon form av rörelse/ aktivitet.

Vi använder oss av färgbilder. Färgskalan i bilderna ska fungera ihop med våra färger och innehålla blåa nyanser. Vi använder gärna udda beskärningar för att skapa spänning och modernitet i bilderna.

1
2
3

Ikonografi

Vår unika ikonografi förstärker och förenklar den visuella upplevelsen. Ikonerna har rena och enkla former. Vi använder ikonerna för att stötta budskap och underlätta navigeringen/ förståelsen för våra användare. Ikonerna finns i blått och vitt. Använd den färg som ger högst kontrast givet färgen på enheten där ikonen ska användas.


Mönster

Vårt mönster bygger på en abstrakt karta, som på ett subtilt sätt indikerar en stadsmiljö.

Mönstret kan vid behov användas som synskydd på fönstren till ett kontantcenter. Det trycks på transparent folie som påminner om "frostat glas". De vita delarna är frostade och alla blåa detaljer är helt transparanta.

Ska mönstret användas som bakgrund, så kan även en transparent blå platta läggas ovanpå. Detta lugnar ner intrycket något. [1]

1

Tonalitet

Vi vill med all vår kommunikation att vi ska upplevas som
trygga, tillgängliga och kvalitetsmedvetna. Det innebär att 
vi även har ett språk som speglar dessa ledord. Ett språk
med en ton som upplevs som nära, personlig och rak. Vi 
försöker välja enkla ord som är intuitiva för våra användare.

-

— Istället för "Sätt in kortet" skriver vi "Sätt in ditt kort"
— Istället för "Var god vänta" skriver vi "Ett ögonblick"
— Istället för "Ange din kod, avsluta med klar" skriver vi "Tryck din kod och Klar"
— Istället för "Önskas kvitto? skriver vi "Vill du ha kvitto?"
— Istället för "Välj eller ange belopp" skriver vi "Välj eller skriv belopp"

Implementeringar